Rp 55.250

Rampai Teladan-Kehidupan yang Menggetarkan Hati

Penulis Muhammad Khalid Tsabit
ISBN 978-602-73761-7-5
Dimensi 13 × 20,5 cm
Halaman 348/SC/Bookpaper

Lantunkanlah kisah orang-orang saleh
Ukirlah nama mereka di hati dan sebut-sebutlah
Mengenang mereka kan turunkan rahmah
Hadiri majelis mereka, kau pun raih berkah

Inilah kisah para kekasih Allah yang dihimpun dari banyak sumber terpercaya agar dapat dipetik oleh para penasihat, khatib, guru, pendidik, orangtua, dan pembaca umum. Topiknya beragam dan dirangkai secara tematik. Bersiaplah untuk merasakan getaran kebaikan, ketulusan, dan keindahan karakter mereka dan tergerak untuk meneladaninya.

* * *

“Bila sulit atau tak memungkinkan bagimu melihat dan memandang para kekasih Allah, menemui dan berkhidmat pada mereka maka tiada yang lebih bermanfaat bagi kalbu dan jiwa selain menyimak kesucian-hati mereka, merenungi kisah-kisah dan kebiasaan-kebiasaan mereka …. Alangkah agungnya kerajaan mereka itu …. Alangkah ruginya orang yang tak mengikuti mereka.”
—Imam al-Ghazali, Sang Hujjatul Islam

“Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih berguna bagi kalbu melebihi mengenang orang-orang saleh.”
—Muhammad Yûnus

“Hikayat itu adalah satu di antara tentara Allah yang dengannya Allah teguhkan tubuh-tubuh para murîd (penempuh kebenaran dengan bimbingan guru)—untuk istiqamah melakukan kebaikan melebihi orang pada umumnya.”
—Syeikh Junaid al-Baghdadi

“Aku lebih mencintai hikayat tentang para kekasih Allah dan keindahan akhlak mereka daripada membicarakan banyak masalah fiqih. Karena mereka itu layaknya ‘sosok-sosok pendidik’ bagi masyarakat).”
—Abû Hanîfah, Imam Mazhab Hanafi

Isi Buku

Mukadimah

Bab 1: Kisah tentang Budi Luhur Para Kekasih Allah

 • Hâtim al-Ashamm (Hâtim “Si Tuli”)
 • Ahmad bin Mahdi
 • Fairuz al-Dailami
 • Ummu Muhammad al-Qâbilah
 • Ali Zainal Abidîn
 • Abû al-Fadhl Yûsuf bin Muhammad, yang Dikenal dengan Nama Ibn al-Nahwi
 • Bilâl bin Sa‘ad

Bab 2: Kisah tentang Tobat Para Kekasih Allah

 • Abû Mahjan al-Tsaqafi r.a.
 • Ibrâhîm bin Adham
 • Yahyâ bin Yughmân, Raja Tilmisân
 • Syaqîq al-Balkhi
 • Selir Raja Hisyâm bin Abdul Mâlik
 • Bisyr al-Hâfî (Bisyr ‘Si Telanjang Kaki’)
 • Abû Zaid Abdulrahmân al-Zâhid

Bab 3: Kisah Para Kekasih Allah dalam Mencari Rezeki Halal

 • Abû Bakar al-Shiddîq
 • Sang Pemilik Awan
 • Muhammad Manshûr al-Thûsi
 • Abû Zakariyâ bin Muhammad al-Jarâwi
 • Ali bin Syihâb
 • Muhammad bin ‘Anan
 • Ibrâhîm bin Adham

Bab 4: Kisah tentang Zuhud Para Kekasih Allah

 • Salmân al-Fârisi
 • Abd al-Shamad bin Umar
 • Hayât bin Syuraih
 • Ahmad bin ‘Uqbah al-Hadhramî
 • Abû al-‘Abbâs Al-Munâjî
 • Abû Turâb al-Nakhsyî
 • Abû Hasan al-Sâdzili dan Seorang Abid Penghuni Gubug

Bab 5: Kisah tentang Kejujuran Para Kekasih Allah

 • Rub‘â bin Harâsy
 • Abû Umar al-Zujâji
 • Abdul Qâdir al-Jailâni
 • Muharraz bin Khalaf
 • Abû Bakar al-Zaqqâq
 • Abû Bakar al-Syiblî
 • Ibn An‘am Al-Mu‘âfirî

Bab 6: Kisah tentang Amanah Para Kekasih Allah

 • Yûnus bin ‘Ubaid
 • Abdullâh al-Mughâwiri
 • Muhammad bin al-Faraj (Ibn al-Binâ)
 • Dua Perempuan Saleh
 • Nenek Umar bin Abdul Azîz
 • Ibrâhîm bin Adham
 • Abû Ghiyâts al-Makki
 • Abû Muharraz Muhammad bin Abdullâh bin Qayyis al-Qâdhî

Bab 7: Kisah tentang Wara Para Kekasih Allah

 • Mâlik bin Tsa‘labah al-Anshâri
 • Abû Ishâq al-Jîniyâni
 • ‘Athâ bin Yasâr
 • Abû Muhammad Shâlih bin Hirzihim
 • Syaqran al-Maroko
 • Abû Abdullâh al-Bazzâz al-Faqîh
 • Abû Al-Hasan bin al-Shâigh al-Dainûri

Bab 8: Kisah tentang Ridha Para Kekasih Allah

 • Hudair r.a.
 • Seorang Perempuan Negro
 • Urwah bin Zubair
 • Abû ‘Utsmân al-Hîri
 • Abû al-Abbâs al-Mursi
 • Al-Rabî‘ bin Khutsaim dan Istrinya di Surga
 • Sang Pemilik Cahaya di Kaki Gunung
 • Tiga Wali Terkemuka

Bab 9: Kisah tentang Kedermawanan dan Pengorbanan Para Kekasih Allah

 • Sang Pemilik Dua Cahaya, ‘Utsmân bin ‘Affân
 • Abû Umâmah al-Bâhili
 • Abû al-Hasan al-Thaâ’if
 • Abdullâh bin al-Mubârak
 • Dâwud al-Thâ’i
 • Syekh Ahmad al-Hâritsi
 • Ismâ‘îl bin ‘Ubaid al-Anshâri

Bab 10: Kisah tentang Amar Makruf Nahi Mungkar Para Kekasih Allah

 • ‘Âmir bin Abdullâh
 • Bunân al-Hammâl
 • Al-‘Izz bin ‘Abdus Salâm dan Budak Para Amir Dinasti Mamluk
 • ‘Abd al-Jabbâr bin Khâlid al-Surti
 • Al-‘Izz bin ‘Abdus Salâm dan Raja al-Ayyûbi
 • Abû Ja‘far al-Thahâwi
 • Al-‘Umari dan Harun al-Rasyîd

Bab 11: Kisah tentang Jihad Para Kekasih Allah

A. Tentang Jihad Melawan Hawa Nafsu

 • Umar bin Khaththâb r.a.
 • Al-Miswar bin Makhramah
 • Al-Qumûdi
 • Sapu tangan Abû Abdillah al-Dainawari
 • Syekh Madyan dan Syekh ‘Ibâdah
 • Muhammad bin Wasi‘
 • Riyâh bin ‘Amr al-Qaisi

B. Kisah Jihad Melawan Ahli Bid‘ah

 • Ali bin Abî Thâlib dan Jihad Melawan Khawârij
 • Ali bin Abî Thâlib dan Jihad Melawan Syiah Ekstrem
 • Ali Zainal Abidîn
 • Syekh Shâlih al-Ja‘fari dan Syiah Ekstrem
 • Abû Abdillâh al-Sadri yang Syahid
 • Al-Izz bin ‘Abdus Salâm dan Kaum Pembid‘ah
 • Syekh Adnâ dan Fitnah Muktazilah

C. Jihad Memerangi Musuh

 • Al-‘Alâ bin al-Hadhrami dan Pasukan Tentaranya yang Berlari di Atas Air
 • Sa‘îd al-Sulami
 • Al-Izz bin ‘Abdus Salâm dan Pasukan Tartar
 • al-Dailami
 • Âq Syams al-Dîn dan Penaklukan Konstantinopel
 • Ibrâhîm bin Adham dan kuda Pasukan Romawi
 • Al-‘Izz bin abd al-Salâm dan Armada Laut Salib

Bab 12: Kisah Tawadhuk Para Kekasih Allah

 • Abû Bakar r.a.
 • Salmân al-Fârisi
 • Abû ‘Utsmân al-Hîri
 • Abû al-Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Ghirnâthi Sang Mufassir
 • Abdullâh al-Manûfi
 • Ahmad al-Qasthalâni Pengarang Syarah al-Bukhâri
 • Bisyr al-Hâfî

Bab 13: Kisah tentang Doa Para Kekasih Allah

 • Al-‘Alâ bin al-Hadhrami
 • Ummu al-Sâ’ib
 • Yazîd bin al-Aswad al-Jurasyi
 • Ahmad bin Hanbal
 • Shafwan bin Muharraz
 • Habîb Abû Muhammad al-‘Ujmâ
 • Ibrâhîm bin Adham
 • Ahmad Zarûq
 • Abû al-Husain al-Nûri dan Seorang Pencuri Baju
 • Abû Ja‘far al-Qamûdi
 • Ali Zainal ‘Abidîn

Bab 14: Kisah Para Kekasih Allah dengan Kekasih Muhammad saw.

 • Pemilik Dua Cahaya ‘Utsmân bin ‘Affân
 • ‘Abdullah, Pemilik Dua Tali
 • Khubaib bin ‘Adi
 • Julaibib
 • Abû al-Qâsim al-Qabbâri
 • Ahmad Ridhâ Khân al-Baraylawi dan Mimpi Seorang Lelaki Saleh
 • Syekh ‘Ali al-Sha‘îdi dan Imam Syâfi‘i
 • Abû al-Khair al-Aqtha‘
 • Nûr al-Dîn al-Syauni
 • Imam al-Bûshiri

Bab 15: Kisah Para Kekasih Allah dengan Raja-Raja Tiran

 • Anas bin Malik r.a. dan al-Hajjâj
 • Abû ‘Abdullah bin Abî al-Manzhur
 • Abû Muslim al-Khûlâni, Nama Panggilannya
 • Hammâd bin Salamah
 • Muhammad bin ‘Îsa
 • Sa‘îd bin Jubair
 • Abû ‘Utsmân Sa‘îd bin Ishâq al-Kalbi
 • Ibrâhîm bin Adham dan Abû Ja‘far al-Manshûr
 • Abû Mas‘ûd Sa‘ad bin Mas‘ûd

Bab 16: Kisah tentang Firasat dan Mukâsyafah (penyingkapan batin)

 • Syekh Mutawali al-Sya‘râwi
 • Syekh Madyan dan (arti) Zuhud
 • Abû Yûsuf al-Hamdani
 • Al-Junaid al-Baghdâdi
 • Muhammad bin Ibrâhîm al-Samâlûthi
 • Sayyid Ahmad al-Badawi dan Syekh al-Islâm
 • Abû al-Husain al-Nûri dan Pelayannya bernama Zaitûnah

Bab 17: Kisah Kasih Sayang Para Kekasih Allah pada Orang Lain

 • Umar bin al-Khaththâb r.a.
 • Syekh Muhammad al-Munayyir dan Perempuan yang Mati Kehausan
 • Abû ‘Utsmân Sa‘îd bin Ishâq
 • Abû Ja‘far al-Qamûdi
 • Abû Madyan al-Ghauts
 • Abû ‘Abdullâh Muhammad bin Ibrâhîm bin ‘Abdûs
 • Muhammad Waqî‘ullâh
 • Abû Muhammad ‘Abd al-Jalîl bin Waihlan
 • Sâ‘i al-Bahr

Bab 18: Kisah Kasih Sayang Para Kekasih Allah terhadap Seluruh Makhluk Lainnya

 • Abû Bakar al-Ahdal al-Yumnâ
 • Ayyûb al-Hammâl
 • Syekh Yâqût al-‘Arsy dan Merpati Betina
 • Abû Abdillâh Muhammad bin Sâlim al-Syilbi
 • Abû Abdillah al-Tâwudi al-Mu‘allim
 • Abû Umar Ibn Abdullâh al-Shanhâji
 • Nâshir al-Dîn al-Nuhâsi

Penutup

Daftar Pustaka

Informasi Tambahan

Berat 283 gram
Dimensi 20,5 × 13 × 2 cm

Anda mungkin juga suka…