Rp 114.750

Pesan Lewat WhatsApp
Judul Ridha
Rehatnya Ahli Taat dan Derajatnya Ahli Taqarrub
Penulis Muhammad Khalid Tsabit
ISBN 978-623-6219-00-3
Dimensi 15 × 23 cm
Halaman 460/SC/Bookpaper
Bulan terbit April 2021

 

Nabi saw. bersabda, “Siapa saja yang ridha kepada Allah maka Allah pun ridha kepadanya,” (Kanz al-‘Ummâl, III/159).

* * *

“Dua kebaikan yang karenanya seseorang terhindar dari segala keburukan: ridha terhadap ketentuan Allah dan santun kepada hamba-hamba Allah.” (Abu al-Hasan al-Syadzili)

* * *

Saat duduk-duduk bersama Rabiah al-Adawiah, Sufyan al-Tsauri berkata, “Ya Allah, ridhailah kami.” Mendengar itu, Rabiah al-Adawiah berkata, “Tidakkah kau merasa malu meminta ridha kepada Allah sedangkan kau sendiri tidak ridha kepada-Nya?” “Astaghfirullah,” ucap Sufyan.

“Kapan seorang hamba disebut ridha kepada Allah?” Ja‘far bertanya.

“Jika kegembiraannya saat mendapat musibah sama saja dengan kegembiraannya saat mendapatkan nikmat,” tegas Rabiah (Qût al-Qulûb, II/80).

* * *

Sesungguhnya kalangan yang mengenal, taat, dan didekatkan kepada Allah (muqarrabîn) akan senantiasa tenang menjalani kehidupan. Hati mereka diliputi kedamaian. Batin mereka dilimpahi kebahagiaan. Sebab, mereka tak melihat ada kekuatan di semesta ini kecuali milik Allah. Mereka tidak melihat ada sesuatu pun yang mengasihi dengan adil kecuali Allah. Mereka tidak melihat ada sesuatu atau seorang pun yang menandingi kekuasaan Allah. Bagi mereka, tidak ada seorang pun penguasa yang bijaksana kecuali Allah. Karena itulah mereka sibuk hanya dengan Allah. Mereka pun tenteram dan nyaman bersama Allah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya (QS al-Bayyinah: 8).

Buku ini menuturkan perjalanan hidup para arif yang telah kukuh di maqam ridha. Kita diajak menelusuri jejak mereka agar bisa memahami jalan yang mereka tempuh, memperhatikan setiap pesan mereka agar bisa mencium wangi telaga yang bening dan damai: telaga ridha yang menjadi tujuan dan puncak harapan mereka.

“Saya menghimpunnya dari berbagai sumber,” tutur penulis buku ini. “Setiap kali hati ini disaput gelisah dan resah di tengah kesibukan dunia, saya pulang dan berpaling ke hikmah serta kearifan mereka untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dari mereka saya dapatkan cahaya yang menguatkan langkah dan tekad untuk menapaki jalan kehidupan.”

 


Daftar Isi Buku

 

Mukaddimah

Pembuka: Dunia adalah Penjara bagi Mukmin dan Surga bagi Kafir

BAB SATU: RIDHA DAN KEDUDUKANNYA

Ridha adalah Tingkat Keimanan yang Paling Tinggi

 1. Orang yang Ridha kepada Allah Menempati Kedudukan Paling Tinggi pada Hari Kiamat
 2. Ungkapan Para Ulama tentang Ridha

Makna Ridha

BAB DUA: RIDHA ADALAH BUAH MAKRIFAT

Makrifat Makhluk

 1. Nafsu
 2. Dunia
 3. Manusia
 4. Iblis

Makrifat kepada Sang Khalik

 1. Allah
 2. Keajaiban Penciptaan Allah Swt.
 3. Qadha dan Qadar
 4. Makar Allah Swt.

BAB TIGA: CIRI-CIRI RIDHA

 1. Berserah Diri
 2. Meninggalkan Pengaturan
 3. Tiadanya Perlawanan
 4. Tidak Mengangankan yang Diluputkan
 5. Menanggung Rasa Sakit
 6. Syukur

BAB EMPAT: KALANGAN YANG TERTAHAN DARI NIKMAT RIDHA

 1. Iblis
 2. Qabil
 3. Bani Israil
 4. Umat Nabi Hazqiyal (Yehezkiel) dari Bani Israil
 5. Kaum Saba
 6. Musyrik Arab di Masa Jahiliah
 7. Orang yang Bunuh Diri
 8. Tsa‘labah
 9. Negeri yang Kufur terhadap Nikmat Allah
 10. Aku dan Kebanyakan Muslim

BAB LIMA: CONTOH ORANG YANG RIDHA DAN DIRIDHAI

Umat-Umat Terdahulu

 1. Kaum Nabi Musa a.s.
 2. Ahli Ibadah dari Bani Israil
 3. Ahli Ibadah dari Umat-Umat Terdahulu
 4. Ahli Ibadah di Zaman Isa a.s.
 5. Lelaki Berwajah teduh
 6. Lelaki Ahli Sedekah

Para Nabi Allah a.s.

 1. Nabi Ibrahim a.s.
 2. Nabi Ibrahim a.s. dan Istrinya Hajar
 3. Ibrahim a.s. dan Putranya Ismail a.s.
 4. Nabi Ayyub a.s.
 5. Nabi Sulaiman a.s.
 6. Isa ibn Maryam a.s.

Para Sahabat Rasulullah saw.

 1. Abu Bakr al-Shiddiq r.a.
 2. Umar ibn al-Khattab al-Faruq r.a.
 3. Utsman ibn Affan Dzunnurain r.a.
 4. Imam Ali ibn Abu Thalib Karramallâhu Wajhahu
 5. Salman al-Farisi r.a.
 6. Ammar ibn Yasir r.a.
 7. Abu al-Darda r.a.
 8. Abdullah ibn Mas‘ud r.a.
 9. Sa‘d ibn Abi Waqqash r.a.
 10. Abu Dzarr al-Ghifari r.a.
 11. Seorang Sahabat Rasulullah Saw.
 12. Ukasyah ibn Muhshan r.a.
 13. Utsman ibn Mazh’un r.a.
 14. Imran ibn Hushain r.a.
 15. Hudair r.a.
 16. Rafi ibn Khudaij r.a.
 17. Hakim ibn Hizam r.a.
 18. Hajar ibn Adi r.a.
 19. Amr ibn Taghlib r.a.
 20. Tsauban r.a.
 21. Para Sahabat Rasulullah saw.
 22. Kaum Muhajirin Yang Fakir
 23. Para Sahabat Anshar
 24. Para Pemilik Kemuliaan
 25. Syuhada Sumur Maunah
 26. Ummu Sulaim r.a.
 27. Perempuan Hitam r.a.

Orang-Orang Saleh

 1. Ali Zainal Abidin
 2. Umar ibn Abdul Aziz
 3. Ibrahim ibn Adham
 4. Al-Rabi ibn Khaitsam
 5. Al-Fudhail ibn Iyadh
 6. Said ibn Jubair
 7. Al-Husain ibn Manshur al-Hallaj
 8. Abdul Aziz ibn Abi Rawad
 9. Dzunnun al-Mishri
 10. Fath al-Maushuli
 11. Bisyr al-Hafi
 12. Urwah ibn Zubair
 13. Abdul Wahab ibn al-Mubarak
 14. Waki ibn al-Jarrah
 15. Hayut ibn Syuraih
 16. Ibrahim al-Taymi
 17. Hatim al-Asham
 18. Suwaid ibn Mat’abah
 19. Abdullah ibn al-Mubarak
 20. Muhammad ibn Wasi
 21. Al-Ahnaf ibn Qais
 22. Ibrahim al-Maghribi
 23. Abu Habib al-Badawi
 24. Zabid al-Yami
 25. Abu Sulaiman al-Darani
 26. Abu Ali al-Daqqaq
 27. Ahmad al-Zahid
 28. Najmuddin al-Kubra
 29. Sahl al-Tustari
 30. Al-Husain ibn Abduwaih
 31. Abu Saud ibn Syubal
 32. Ahmad ibn Abu Bakr al-Najibi
 33. Abu Madyan al-Ghauts
 34. Ahmad al-Rifa‘i
 35. Khair al-Nassaj
 36. Abu Muhammad al-Jariri
 37. Hammad al-Dabbas
 38. Syekh Abdul Qadir al-Jailani
 39. Abu Utsman al-Hairi
 40. Abdullah ibn Marzuq
 41. Abu Hamzah
 42. Abdussalam ibn Masyisy
 43. Abu al-Hasan al-Syadzili
 44. Abu al-Abbas al-Mursi
 45. Yaqut al-Arasy
 46. Abu Yahya al-Muallim
 47. Abu Ishak al-Jubinyani
 48. Rabiah al-Adawiyah
 49. Ummu al-Aswad ibn Yazid
 50. Bintu Ummu Hasan al-Asadiyah

Nama-Nama Tak Dikenal

 1. Pemuda Sahara
 2. Orang Kampung
 3. Lelaki di Sebuah Lubang
 4. Al-Kautsani
 5. Lelaki Penderita Kusta
 6. Lelaki Yang Dilempari Batu
 7. Seorang Arif
 8. Seorang Sepuh
 9. Lelaki Tarsus
 10. Lelaki Yang Lumpuh
 11. Pemuda Berwajah Tampan
 12. Pemuda dari Khurasan
 13. Lelaki Yang Anaknya Terbunuh
 14. Lelaki Hitam Penderita Lepra
 15. Lelaki Yang Tawaf
 16. Seorang Fakir di Ebadan
 17. Lelaki Pengembara
 18. Lelaki Buta dan Lepra
 19. Tiga Wali
 20. Lelaki Hijaz
 21. Lelaki dari Bani Umayyah
 22. Perempuan Hitam
 23. Perempuan Bahrain
 24. Perempuan Terhormat

Misik Penutup

 1. Sang Pemimpin Ahli Ridha, Kekasih Tuhan Semesta Alam, Muhammad saw.
 2. Doa Penutup

Tentang Penulis

Informasi Tambahan

Berat 500 gram
Dimensi 23 × 15 × 2,6 cm