Rp 110.500

Pesan Lewat WhatsApp

Judul                        : Wasiat Auliya

Penulis                     : Muhammad Khalid Tsabit

ISBN                         : 978-623-6219-44-7

Dimensi                   :13 x 20,5cm

Halaman                 : 412 hlm/SC/Bookpaper

Bulan Terbit            : Januari 2023

Harga                       : Rp 130.000

Sinopsis

Menghayati perjalanan hidup, karakter, dan kesucian-hati orang-orang saleh merupakan salah satu penghayatan terbaik yang mampu mengukuhkan cita-cita dan menanamkan cinta pada kebaikan. 

Buku ini berisi 89 pelajaran hidup dari 61 orang arif lintas negeri dan masa, yang dengan menyebut nama mereka saja, rahmat terharapkan. “Ketika orang-orang saleh disebut, bercucuranlah rahmat-rahmat,” tutur para ulama dahulu. Lalu, bagaimana jika kita membaca berbagai kearifan, petuah, dan cahaya mereka yang turun dengan deras kepada kita?

Kisah para wali yang memperlihatkan akhlak mereka dan keutamaan yang mengantar mereka menjadi kekasih Allah itu tak lain dimaksudkan untuk menghangatkan cinta kepada mereka dan cinta untuk mengikuti mereka. Karena itulah ulama salaf Sufyan al-Tsauri biasa berkata, “Bila kami tidak termasuk orang saleh, sungguh kami ini mencintai orang-orang saleh.”


Daftar Isi Buku

1    Dzûn-Nûn al-Mishrî                                                                                                                                                       15

Manakah Keadaan yang Lebih Baik?                                                                                                                                

2    Abûl-‘Abbâs al-Mursî                                                                                                                                                    20

Tenar di Bumi dan Tenar di Langit                                                                                                                                    

3    Abû ‘Abdillâh al-Qurasyî                                                                                                                                              22

Karamah Sejati                                                                                                                                                                    

4    Ibrâhîm al-Maghribî                                                                                                                                                      27

Andai Tak Ada Musibah Dunia …                                                                                                                                       

5    Ibrâhîm bin Adham                                                                                                                                                       31

Keutamaan Peminta di atas Pemberi                                                                                                                               

6    Zakariyyâ al-Anshârî                                                                                                                                                    37

Mereka Punya Tempat Tertentu untuk Shalat Mereka!!                                                                                                

7    ‘Abdul-Qadir al-Jailânî                                                                                                                                                 41

Siapakah yang Diberi Sedekah?                                                                                                                                        

8    Muhammad bin Ka‘b al-Qurazhî                                                                                                                               43

Seorang Hamba Wajib Bertobat                                                                                                                                        

9    Abû Hubaib al-Badawî                                                                                                                                                 47

Tidak Memberinya Allah adalah Pemberian                                                                                                                    

10 ‘Abul-‘Azîz al-Dabbâgh                                                                                                                                                50

Cinta kepada Syekh Murabbi                                                                                                                                             

11 ‘Alî Wafâ                                                                                                                                                                           57

Jika Engkau Berada di atas Cahaya Kebenaran!                                                                                                             

12 ‘Urwah bin al-Zubair                                                                                                                                                    61

Kebaikan Memiliki Saudara dan Keburukan pun Memiliki Saudara!

13 Jalâluddîn al-Tabrîzî                                                                                                                                                    66

Kehidupan tanpa Kematian                                                                                                                                               

14 Abûd-Dardâ’                                                                                                                                                                   68

Tiga Kekuatan Urusanmu                                                                                                                                                   

15 Abû Madyan al-Ghauts                                                                                                                                                 74

Bersama Allah dalam Suka dan Duka                                                                                                                               

16 Abû Sa‘îd al-Kharrâz                                                                                                                                                     79

Bagaimana Engkau Menaklukkan Iblis?!                                                                                                                          

17 Ibn ‘Athâ’illâh al-Sakandarî                                                                                                                                       83

Janganlah Engkau Mengatur!!                                                                                                                                           

18 Abûl-Hasan al-Syâdzilî                                                                                                                                                 87

Perut!!                                                                                                                                                                                   

19 Wakî‘ bin al-Jarrâh                                                                                                                                                        91

Tak Lain kecuali Maaf-Nya                                                                                                                                                 

20 Sa‘îd bin Jubair dan Kesempatan Pengabulan Doa                                                                                            93

21 ‘Alî al-Khawwâsh                                                                                                                                                           96

Larangan Memaksakan Diri untuk Tamu                                                                                                                         

22 Mutharrif bin ‘Abdullâh al-Syikhkhîr                                                                                                                     100

Kalbu!                                                                                                                                                                                    

23 Abû Hâmid al-Ghazâlî                                                                                                                                                104

Tasawuf itu Fardu Ain                                                                                                                                                         

24 Ja‘far al-Ibyânî (Mantan Budak Syirâsy):                                                                                                             109

Berbakti kepada Kedua Orang Tua dan Bermaksiat kepada Allah!

25 Abûl-Qâsim al-Fâsî                                                                                                                                                      113

Bagaimana Kejahatan Orang yang Menyakitimu Terhalang?                                                                                       

26 Al-Fudhail bin ‘Iyâdh                                                                                                                                                  117

 Yang Baka dan Yang Fana                                                                                                                                                  

27 ‘Abdul-Qâdir al-Dasythûthî                                                                                                                                      120

Kebahagiaan Memang di Tangan Siapa?                                                                                                                         

28 Petuah Kaum Sufi                                                                                                                                                       124

Maqammu adalah di Mana Allah Menempatkanmu                                                                                                       

29 Abû Yazîd al-Busthâmî                                                                                                                                               130

Mereka Memberi Syafaat kepada Orang yang Menyakiti Mereka!!

30 ‘Abdus-Salâm bin Masyîsy                                                                                                                                        133

Mintalah Perlindungan kepada Allah dari Keburukan Dunia!                                                                                       

31 Abûl-Hasan al-Syâdzilî                                                                                                                                              137

Penyempitan dan Pelapangan!                                                                                                                                         

32 Abû ‘Utsmân al-Maghribî                                                                                                                                          142

Orang-Orang adalah Cetakan dan Bayangan!                                                                                                                

33 Kata Para Sufi                                                                                                                                                              147

Manusia Terburuk adalah Sufi yang Serakah!                                                                                                                 

34 ‘Abdullâh bin al-Murta‘isy al-Naisâbûrî                                                                                                                151

Pengagungan Amal                                                                                                                                                             

35 Abûl-‘Abbâs al-Mursi                                                                                                                                                  153

Adab Jual-Beli                                                                                                                                                                      

36 Al-Hakam bin ‘Abdul-Muththalib                                                                                                                            155

Kemurahan Hati                                                                                                                                                                  

37 Dzûn-Nûn al-Mishrî                                                                                                                                                     158

Pengetahuan Orang Bodoh!!                                                                                                                                             

38 Ujaran Kaum Sufi                                                                                                                                                        161

Sufi Tidaklah Menjadi Sufi hingga Malaikat Kiri Tidak Mencatat Nodanya selama Dua Puluh Tahun

39 Abûl-Hasan al-Syadzilî                                                                                                                                               164

Orang Baik dan Orang Jahat                                                                                                                                              

40 Al-Hasan al-Bashrî                                                                                                                                                      168

Takut kepada Allah                                                                                                                                                             

41 Abûl-Ghaits bin Jamîl                                                                                                                                                172

Para Hamba Hawa Nafsu                                                                                                                                                    

42 Ahmad Ridhâ Khân al-Barîlawî                                                                                                                               176

Wasiat Terakhir!                                                                                                                                                                   

43 Ujaran Mereka                                                                                                                                                             185

Ilmu Kami Ini Terikat dengan Al-Quran dan Sunnah                                                                                                      

44 Tâjuddîn al-Subkî                                                                                                                                                        190

Menceburkan Diri dalam Perselisihan di antara Para Sahabat

45 Fakhrawaih binti ‘Alî                                                                                                                                                  194

Bicara dengan Ilmu dan Beramal dengan Ilmu                                                                                                               

46 Abûl-‘Abbâs al-Mursî                                                                                                                                                  197

Penyaksian Anugerah Allah Taala                                                                                                                                     

47 Abû Bakr al-Syiblî                                                                                                                                                        200

Syukur (1)                                                                                                                                                                             

48 Abû ‘Utsmân al-Hîrî                                                                                                                                                    204

Syukur (2)                                                                                                                                                                             

49 Al-Junaid bin Muhammad                                                                                                                                        208

Syukur (3)                                                                                                                                                                             

50 Abûl-‘Abbâs al-Mursî                                                                                                                                                  210

Andai Setan Tahu!                                                                                                                                                               

51 Yâqût al-‘Arsyî                                                                                                                                                              212

Kasihan kepada Orang-Orang Fakir                                                                                                                                  

52 Ujaran Kaum Sufi                                                                                                                                                        215

Perbaikan Lahir adalah Perusakan!?                                                                                                                                

53 ‘Umar bin al-Khaththâb                                                                                                                                            223

Tuduhlah Rasio!                                                                                                                                                                   

54 Iyâs bin Mu`âwiyah                                                                                                                                                    234

Bahaya Gibah!                                                                                                                                                                      

55 Ibrâhîm al-Matbûlî                                                                                                                                                      239

Mengubah dengan Hati!                                                                                                                                                     

56 Abû ‘Alî al-Rûdzbârî                                                                                                                                                    242

Apakah Berlebihan Itu?                                                                                                                                                      

57 Dzûn-Nûn al-Mishrî                                                                                                                                                     246

[Jangan] Menentang Takdir!!                                                                                                                                            

58 Al-Fudhail bin ‘Iyâdh                                                                                                                                                  249

Cinta Dunia                                                                                                                                                                           

59 Ibrâhîm bin Adham                                                                                                                                                     258

Lebih Baik daripada Lailatulqadar                                                                                                                                    

60 Al-Fudhail bin ‘Iyâdh                                                                                                                                                  270

tentang Memperdagangkan Agama!                                                                                                                                

61 Perkataan Mereka:                                                                                                                                                     274

“Sesungguhnya Pecinta Tidaklah Berbuat Bid‘ah Sama Sekali!”

62 Khâlid Muhammad Khâlid                                                                                                                                        284

Iman dengan Takdir                                                                                                                                                            

63 Abû Sulaimân al-Dârânî                                                                                                                                            287

Bukanlah Amal Kita yang Membuat-Nya Rida atau Murka!

64 Wâshil bin ‘Abdullâh                                                                                                                                                  292

Mencari Dunia dengan Agama                                                                                                                                           

65 ‘Abdullâh bin al-Mubârak                                                                                                                                         296

Menuntut Ilmu                                                                                                                                                                     

66 Hudzaifah bin al-Yamân:                                                                                                                                          301

Banyak Fitnah!                                                                                                                                                                     

67 ‘Alî bin Abû Thâlib:                                                                                                                                                      306

Khawarij dan Syiah!                                                                                                                                                            

68 Ujaran Mereka                                                                                                                                                             315

Tasawuf Bukanlah Mengenakan Wol Bertambalan                                                                                                        

69 ‘Athâ’ bin Abû Rabâh                                                                                                                                                 318

Takdir Baik dan Takdir Buruk!                                                                                                                                           

70 Abûd- Dardâ’                                                                                                                                                                322

Ketika Sesuatu dari Dunia Membuatmu Kagum!                                                                                                            

71 ‘Alî al-Khawwâsh                                                                                                                                                         326

Istigfar dan Penolak Bala                                                                                                                                                   

72 Muhammad bin Idrîs al-Syâfi‘î                                                                                                                                330

Shalawat al-Syâfi`î kepada Nabi Sang Kekasih Kita                                                                                                      

73 ‘Alî Wafâ                                                                                                                                                                         333

Ulama Buruk Lebih Berbahaya daripada Iblis                                                                                                                 

74 Ujaran Mereka                                                                                                                                                             336

Barang Siapa Meyakini Para Wali, Allah Beri Dia Manfaat dengan Para Wali                                                              

75 Maimûn bin Mahrân                                                                                                                                                   342

Janganlah Sekali-Kali Kalian Dengarkan Pengikut Hawa Nafsu!

76 ‘Alî Wafâ                                                                                                                                                                         344

Penafian Arah dari Allah Yang Mahagagah lagi Mahaagung!                                                                                        

77 Sayyid Muhammad al-Badawî                                                                                                                                 349

Seputar Maulid Sayyid al-Badawî                                                                                                                                     

78 ‘Abdul-Qâdir al-Jailânî                                                                                                                                              353

Apakah Engkau Mengeluhkan Tuhanmu?!                                                                                                                      

79 Al-Baidhâ’ binti al-Mufadhdhal:                                                                                                                              356

Tanda-Tanda Pecinta                                                                                                                                                         

80 Hamdûn al-Qashshâr                                                                                                                                                 361

Orang Terpenjara Meminta Tolong kepada Orang Terpenjara

81 Jalâluddîn al-Suyûthî                                                                                                                                                365

Membenarkan Para Wali                                                                                                                                                    

82 Abûl-Hasan bin al-Shâni`                                                                                                                                         369

Limpahan dari Para Syekh                                                                                                                                                 

83 Muhammad bin ‘Inân:                                                                                                                                               373

Serakahlah akan iman!                                                                                                                                                       

84 Ibrâhîm al-Dasûqî:                                                                                                                                                      380

Hikmah dalam Cobaan                                                                                                                                                       

85 Ibnu ‘Atha’illâh al-Sakandarî:                                                                                                                                 383

[Awas,] Syahwat!                                                                                                                                                                 

86 ‘Abdus-Salâm bin Masyîsy                                                                                                                                        389

Mereka Tidak Mendoakan Seseorang kecuali atas Izin-Nya

87 Abûl-‘Abbâs al-Mursî                                                                                                                                                  394

Bicara pun atas Izin!                                                                                                                                                            

88 Abû Hâsyim al-Zâhid al-Baghdâdî                                                                                                                          397

Keluarkan Kesombongan dari Kalbu!                                                                                                                               

89 Abûl-Hasan al-Syâdzilî                                                                                                                                              399

Jalan Termudah untuk Selamat!                                                                                                                                      

90 Yahyâ bin Mu`âdz al-Râzî                                                                                                                                         403

Kegelisahan Hati                                                                                                                                                                  

91 Mâlik bin Dînâr                                                                                                                                                             410

Urusan Keadilan                                                                                                                                                                  

Referensi Terpenting                                                                                                                                                       421

Informasi Tambahan

Berat 325 gram
Dimensi 20,5 × 13 × 2 cm